Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame | Aupark Košice | nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame

 • PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ A INSTAGRAMOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

  SÚŤAŽ o lístky na koncert DAVIDA KOLLERA

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne 2.11.2023 do 4.11.2023 na Facebooku

  3. Výhrou v súťaži sú:

  2x2 lístky na koncert košický koncert Davida Kollera v Kunsthalle, 18.11.2023

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 4.11.2023 (vyžrebovaní budú 2 výhercovia)

  - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a splní všetky podmienky dané v popise danej súťaže na Fb.

  - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

  - výhercovia bude vyžrebovaní spomedzi komentárov prostredníctvom random programu.

  5. Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov na FB zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

  6. Výhercov budeme kontaktovať správou cez facebook a za účelom odovzdania výhry.

  V prípade, že výherca výhru odmietne, alebo nesplní dané podmienky stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo Instagrame.

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

  12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

  13. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente Auparku Košice v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod.