Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame | Aupark Košice | nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame

 • PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ A INSTAGRAMOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

  SÚŤAŽ s DORKA BAGS

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž o produkty do DORKA BAGS prebieha na IG a FB v termíne od 10. júla 2024 do 12.júla 2024.

  3. Výhrou v súťaži je:

  FACEBOOK: Crossbody kabelka a mini peňaženka

  INSTAGRAM: Plážová taška a kozmetická taštička

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje 4 výhercov, pričom každý vyhrá jednen produkt od Dorka Bags. (2x výherca na FB a 2x výherca na IG)

  - Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 12.7.2024.

  - Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny facebookový a instagramový profil a splní všetky podmienky dané v popise súťažného postu, ktorý je uverejnený na facebookovom a instagramovom profile Auparku Košice.

  - Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz.

  - Výhercovia budú vyžrebovaný spomedzi komentárov prostredníctvom random programu.

  5. Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov na profile Auparku Košice na Facebooku a 2 výhercov na profile @auparkkosice na Instagrame (každý výherca získa 1 produkt od DORKA BAGS) zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň splnili podmienky súťaže uvedené pod súťažným postom na danej sociálnej sieti. Organizátor súťaže upovedomí výhercov ešte v deň žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

  6. Výhercu budeme kontaktovať prostredníctvom komentára a tiež v správe cez Facebook za účelom odovzdania výhry.

  V prípade, že výherca výhru odmietne alebo nesplní dané podmienky, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho. Výhru je možné prevziať si najneskôr jeden mesiac od vyhlásenia víťaza. Po uplynutí jedného mesiaca stráca výherca na výhru nárok.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo Instagrame.

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

  12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

  13. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente Auparku Košice v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod.