Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Všeobecné pravidlá súťaže "Vyhraj styling od Roba Vrzalu"

1. Vyhlasovateľ súťaže

1.1 Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 42 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5586/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Na súťaži sa podieľajú ako spoluorganizátori aj AUPARK Košice SC, s. r. o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 44 490 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63945/L, AUPARK Piešťany SC, s. r. o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 44 486 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 67213/L a AUPARK Žilina SC a. s., so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 44 441 193, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10806/L (ďalej spoločne ako „Spoluorganizátori“). Na súťaži sa ako mediálny partner podieľa časopis Eva vydávaný spoločnosťou News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6074/B. (ďalej len „NMH“).

2. Termín a miesto súťaže

2.1 Súťaž prebieha v termíne od 18.10.2018 10:00 hod. do 21.10.2018 21:00 hod. (ďalej len „doba trvania súťaže“) v Aupark Shopping Center Bratislava nachádzajúcom sa na Einsteinovej ulici v Bratislave, v Aupark Shopping Center Piešťany nachádzajúcom sa na Nitrianskej ulici v Piešťanoch, v Aupark Shopping Center Žilina nachádzajúcom sa na Veľkej okružnej ulici v Žiline a v Aupark Shopping Center Košice, nachádzajúcom sa na Námestí osloboditeľov v Košiciach (ďalej len „Nákupné centrum“).

3. Podmienky účasti v súťaži

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „súťažiaci“). 

3.2 Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa, obchodní partneri a dodávatelia Vyhlasovateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní priebehu súťaže, ako aj blízke osoby osobám uvedeným vyššie v zmysle §116 zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). V prípade, ak sa súťaže takáto osoba zúčastní a stane sa výhercom, takejto osobe nárok na výhru nevzniká a výhra sa jej neodovzdá. 

4. Predmet súťaže

4.1 Súťažiaci bude zaradený do súťaže, ak počas doby trvania súťaže podľa bodu 2.1 vyplní a odovzdá súťažnú kartu v infostánku Nákupného centra a v období súťaže nakúpi v Nákupnom centre. Nákup v Nákupnom centre je súťažiaci povinný na požiadanie preukázať predložením pokladničného bloku z tohto nákupu.

5. Osobné údaje

5.1 Osobné údaje súťažiacich budú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón (ďalej len „Osobné údaje“). Právnym základom tohto spracovania je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6, ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov súťažiaci poskytuje Vyhlasovateľovi do konca trvania súťaže, resp. do odovzdania výhry výhercovi v rámci tejto súťaže, na účely účasti v súťaži a prípadné kontaktovanie pre prípad výhry. Osobné údaje budú poskytované len NMH ako samostatné prevádzkovateľovi za účelom realizácie a spracovania výhry v súťaži, Vyhlasovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu, neaplikuje na osobné údaje súťažiacich automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a nemá záujem preniesť osobné údaje súťažiacich do tretej krajiny. Súťažiaci má právo požadovať od Vyhlasovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť týchto osobných údajov. Zároveň má právo udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať vo forme, v akej bol udelený, právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov ako dozornému orgánu, ako aj všetky ďalšie práva, prináležiace dotknutej osobe podľa nariadenia GDPR. Vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ je povinný vyhovieť uplatneniu vyššie uvedených práv súťažiaceho a informovať ho o výsledku.

5.2 Vyhlasovateľ využíva pri spracovaní osobných údajov súťažiacich sprostredkovateľov, ktorými sú Spoluorganizátori.

5.3 Ostatné podmienky spracúvania Osobných údajov sa budú spravovať so Zásadami ochrany osobných údajov dostupných na https://www.aupark-bratislava.sk/privacypolicy.  

6. Výhra 

6.1 Výhrou v súťaži je styling v hodnote 500 eur od Roba Vrzalu, a to buď formou nákupu oblečenie v hodnote 500 eur alebo formou ušitia šiat v hodnote 500 eur Robom Vrzalom (ďalej len „Výhra“).

6.2 Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyžrebovať náhodným výberom výhercu Výhry dňa 28.10.2018.

6.3 Vyhlasovateľ sa zaväzuje oznámiť výhercom Výhry ich výhru v súťaži prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu zadanú súťažiacim v súťažnej kartičke.

6.4 V prípade, ak výherca na oznámenie o výhre nezareaguje spôsobom určeným v informačnom e-maile do 24 hodín od zaslania e-mailovej komunikácie, Vyhlasovateľ má právo vyžrebovať ďalšieho výhercu, ktorý bude o výhre informovaný uvedeným spôsobom. Pôvodný výherca nemá právo na spätné vymáhanie výhry.

6.5 Výhry sa nemožno domáhať súdnou cestou. Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ňu poskytnúť inú nepeňažitú náhradu.

6.6 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi,  a odobrať im výhru, ak už bola pridelená. 

6.7 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky alebo súťaž predčasne ukončiť. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

6.8 Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné úplné.

7.2 Účasť v súťaži je dobrovoľná a účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

7.3 Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého súťažiaceho zo súťaže.