Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Prevádzkový poriadok Aupark Košice

Návštevný poriadok nákupno-zábavného centra Aupark Košice (ďalej aj ako „Aupark“)


Otváracia doba prevádzok nákupno-zábavného centra Aupark Košice:
Pondelok – Nedeľa: od  09.00 hodiny do 21.00 hodiny

Vstupom do areálu Auparku, každý užívateľ akceptuje nasledovné všeobecné podmienky užívania.
V celom  areáli Auparku je zakázané:

 • umiestňovať stánky a iné zariadenia a vyvíjať v nich obchodné aktivity, ponúkať a predávať akýkoľvek tovar mimo obchodných prevádzok bez súhlasu manažmentu Auparku,
 • organizovať komerčné akcie určené na propagáciu rôznych produktov a služieb bez predchádzajúceho   súhlasu manažmentu Au-parku,
 • usporiadať kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia bez predchádzajúceho súhlasu manažmentu Auparku,
 • rozdávať politické a akékoľvek iné letáky alebo agitovať v areáli Auparku bez predchádzajúceho súhlasu  manažmentu Auparku,
 • kričať, spievať, hrať na hudobných nástrojoch, reprodukovať hlasnú hudbu v celom areáli Auparku bez predchádzajúceho súhlasu manažmentu Auparku,
 • vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov Auparku,
 • fyzicky alebo ústne sa vyhrážať ktorejkoľvek osobe, vyvolávať roztržky, pľuť, obťažovať ostatných    nadmerne hlasitým správaním, používať slová a gestá s výrazným sexuálnym podtextom,
 • použiť výrazy či iné prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo etnikum, ktoré by sa mohli dotknúť ostatných      návštevníkov Auparku alebo rušiť ich pokoj,
 • konzumovať alkohol v areáli Auparku s výnimkou konzumácie v rámci prevádzok na tento účel určených,
 • znehodnocovať, poškodzovať, ničiť alebo akýmkoľvek spôsobom manipulovať s majetkom, ktorý je súčasťou Auparku alebo je v ňom umiestnený a ktorý patrí Auparku, jeho zákazníkom alebo nájomcom, taktiež je zakázané písať, striekať sprejom, vytvárať graffiti na tomto majetku, poškodzovať zeleň,
 • vyťahovať predmety z nádob na odpadky, odhadzovať nebezpečné odpady do nádob určených na všeobecný odpad,
 • organizovať demonštrácie a zhromažďovať sa vo väčších skupinách v areáli Auparku,
 • žobrať, užívať narkotiká a iné omamné látky,
 • robiť zvukové a obrazové záznamy určené pre komerčné účely,
 • vstupovať do priestorov Auparku v sprievode zvierat s výnimkou psov, ktorí sú na vodítku a majú košík (výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov),
 • zákaz vstupovať do budovy Auparku s bicyklom alebo kolobežkou, resp. podobnými dopravnými prostriedkami (s výnimkou zloženej kolobežky, resp. dopravných prostriedkov, ktorú je možné  zloženú niesť v ruke),
 • behať a naháňať sa, jazdiť na skejtborde, kolieskových korčuliach a iných podobných prostriedkoch, kopať do lopty alebo si akýmkoľvek iným spôsobom loptu hádzať. Ležať, spať alebo dlhodobo vysedávať na lavičkách alebo v iných priestoroch Auparku,
 • nosiť a používať strelné zbrane, používať zábavnú pyrotechniku,
 • fajčiť s výnimkou miest na tento účel určených,
 • vstupovať osobám mladším ako 12 rokov bez sprievodu rodičov,
 • dopúšťať sa činností, ktoré rušia pokoj návštevníkov Auparku, správať sa nemorálne, spoločensky neakceptovateľným spôsobom, zbytočne a neopodstatnene sa zdržiavať v priestoroch komplexu Aupark Košice.
Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí porušenia návštevného poriadku v areáli Auparku, manažment Auparku si vyhradzuje právo vykázať a zakázať vstup takejto osobe do areálu Auparku.

AUPARK SHOPPING CENTER KOŠICE
Ľubica Bobáková
Center manager