Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOK-U a INSTAGRAME

Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ A INSTAGRAMOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

4 x SÚŤAŽ o vernostné body v aplikácii SPOT

1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

2. Súťaž prebieha v termíne 26.06.2023 do 03.07.2023, od 10.07.2023 do 17.07.2023, od 31.07.2023 do 07.08.2023, od 14.08.2023 do 21.08.2023 na Facebooku

3. Výhrou v súťaži sú:

- 4x2500 vernostných bodov v aplikácii SPOT

4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v dňoch  03.07.2023, 17.07.2023, 07.08.2023, 21.08.2023 (ku každej súťaži sa žrebuje jeden výherca, spolu 4 výhercovia)

- súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Košice a prostredníctvom komentára odpovie na otázky zverejnené v súťažných postoch vypublikovaných v dňoch: 26.06.2023, 10.07.2023, 31.07.2023, 14.08.2023

- súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

- výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

Súťažiaci musí mať stiahnutú aplikáciu SPOT a vytvorené konto, na ktoré bude možné pripísať výherné body

5.   O Organizátor súťaže vyžrebuje postupne 4 výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 


6. Výhra (4 x 2 500 bodov) bude výhercom pripísaná priamo v ich konte vernostnej aplikácie SPOT 

Výhercov budeme kontaktovať správou cez facebook a za účelom odovzdania výhry ich požiadame o poskytnutie emailu pod ktorým majú výhercovia vytvorené konto v aplikácii SPOT, aby mohlo dôjsť k pripísaniu vernostných bodov.

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice a na IG @auparkkosice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo Instagrame.

8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.