Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOK-U

Pravidlá súťaže na Facebook-u

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

- Súťaž o balíčky partnerov v rámci kampane Hriešne dobré nákupy
- Súťaž o darčekové poukážky Robel, Mania Očná optika, Sofia
- Kozmetické balíčky Manufaktura, Yves Rocher

1. Organizátorom súťaží je Aupark Košice SC a.s. so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Martina Fazekašová, martina.fazekasova@nepirockcastle.com

2.    Súťaže prebiehajú v termíne od 20.10.2021  do 24.10.2021

3.    Výhrou v súťažiach je:
- Darčekové balíčky od prevádzok zapojených do akcie Hriešne dobré nákupy Október 2021 s nasledovným obsahom: 
1. 3 x BALÍK č.1 : 1 pár ponožiek od značky FUSAKLE, poukážka na zľavu 30% v predajni CCC, Poukážka na Whopper Menu od Burger King
2. 1 x BALÍK č.2 : mix zdravých potravín od  bio organic, Darčeková karta DEICHMANN v hodnote 10 €,

3.  2 x BALÍK č.3 : luxusná čokoláda, poukážka na zľavu 30% v predajni CCC,

 
- Súťaž o 3 kozmetické balíčky Yves Rocher

- Súťaž o 2 kozmetické balíčky Manufaktura
- Súťaž o 3 darčekové poukážky Robel, 1x darčeková poukážka Mania Očná optika, 1 darčeková poukážka Sofia

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov, ktorí získajú jednu z výhier uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok. 

5.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 25.10.2021.

6.    Súťaží sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Auparku Košice prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 21.10.2021 správne odpovie na súťažnú otázku.

7.    Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

9.     Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na Správe centra Aupark Košice, každý deň v čase od 9:00 – 16:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

11. Zo súťaží sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaží si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaží nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

15. Účasťou v súťažiach súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.