Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre osoby navštevujúce alebo pracujúce v priestoroch AUPARK Košice

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre osoby navštevujúce alebo pracujúce v priestoroch obchodného centra

Spoločnosť AUPARK Košice SC, s. r. o., so sídlom Veľká okružná 59A, Žilina 010 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63945/L, IČO:44 490 003, ďalej uvádzaná ako "Prevádzkovateľ", ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré navštevujú alebo pracujú v priestoroch obchodného centra AUPARK Košice - Shopping Center, pričom platí nasledujúce:

 

Účely spracúvania:

a.            na plnenie oprávnených záujmov vlastníka alebo prevádzkovateľa budovy za účelom zabezpečenia ochrany majetku, ktorý v tomto prípade rozhodol o používaní kamerového systému, ktorý sníma verejné plochy, nainštalovaného v priestoroch nehnuteľností, v spoločných priestoroch, prístupových cestách, parkoviskách

b.            plnenie zmluvných povinností, resp. umožnenie prístupu na parkovisko, riadenie parkovacieho platobného systému (výjazd je umožnený po zaplatení poplatku za parkovanie, na základe dočasnej registrácie EČ vozidla)

c.             riešenie žiadostí o poskytnutí údajov a informácií  doručených od oprávnených úradov a inštitúcií

d.            archivácia, vedenie súdnych sporov, vyšetrovaní a iné žiadosti/sťažnosti, v ktorých je naša spoločnosť zainteresovaná, ako i výkon kontroly rizika procedúr a procesov, výkon auditov alebo vyšetrovaní na úrovni spoločnosti

e.            umožnenie bezplatného prístupu k WiFi sieti

f.             účasť na marketingových kampaniach OC a odovzdávanie výhier v týchto kampaniach (napríklad podpis potvrdenia o prevzatí a pod.)

g.            vyhotovenie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov z verejných podujatí organizovaných OC

h.            riešenie sťažností podaných v priestoroch OC (napr. prostredníctvom formulárov a pod.)

i.              riešenie hlásení o stratách a nálezoch podaných v priestoroch OC (napr. prostredníctvom príslušných formulárov a pod.).

 

Kategórie spracovávaných osobných údajov :

-              pri používaní kamerového systému: obrazový záznam dotknutých osôb

-              pri používaní parkovísk: značka, typ a EČ vozidla, ktorému je ponúkané parkovanie, obrazový záznam dotknutých osôb, čas vstupu a výstupu do/von z parkoviska

-              pre vydávanie vstupných kariet na parkovisko: identifikačné údaje dotknutých osôb, čas vstupu a výstupu do/von z parkoviska

-              pri pristupovaní k WiFi sieti zdarma: MAC adresa zariadenia

-              pri marketingových kampaniach OC, typ spracúvaných údajov bude vždy podrobne popísaný v pravidlách kampane, ktoré budú zverejnené na webovej stránke OC.

-              pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií a videozáznamov z verejných podujatí organizovaných OC : obrazový a zvukový záznam dotknutých osôb

 

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa budú spracovávať:

-              návštevníci a zákazníci OC

-              personál nájomcov OC

-              personál dodávateľov/partnerov/spolupracovníkov Prevádzkovateľa.

 

Právne základy spracúvania:

Vzhľadom k vyššie uvedenému spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré navštevujú alebo pracujú v priestoroch OC, na základe relevantného z nasledujúcich dôvodov:

-              zákonné povinnosti Prevádzkovateľa (napr. na základe žiadosti dotknutých osôb a/alebo úradov)

-              súhlas dotknutej osoby (napr. pri účasti na marketingových kampaniach)

-              oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku a iných aktív, ochrana osôb, správa parkovacieho platobného systému, realizácia operácii v rámci skupiny, do ktorej Prevádzkovateľ patrí).

-              oprávnený záujem Prevádzkovateľa pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií a videozáznamov z verejného podujatia organizovaného OC - oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je propagácia a informovanie širokej verejnosti o verejnom podujatí organizovanom OC a budovanie značky a dobrého mena Prevádzkovateľa. Vyhotovením a zverejňovaním fotografií a videozáznamov z verejného podujatia má Prevádzkovateľ záujem len zdokumentovať príslušné podujatie na účely jeho propagácie, pričom nemá záujem neprimeraným spôsobom zasahovať do práva na súkromie dotknutých osôb. Vyhotovované fotografie a videozáznamy môžu byť zverejňované na webových stránkach Prevádzkovateľa a na príslušných platformách sociálnych sietí prevádzkovateľa (facebook, instagram).

 

Doba uchovávania:

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú na dobu nevyhnutnú na to, aby sme vyhoveli právnym povinnostiam vyplývajúcim z nariadení špecifických pre našu oblasť činnosti.

V prípade video záznamov z kamerových systémov OC, tieto sa spravidla uchovávajú po dobu do 14 (štrnásť) dní, pokiaľ sa táto doba nepredĺži zo zákona alebo na základe oprávnených právnych postupov.

MAC adresy zariadení sa uchovávajú iba po dobu, kým je dané zariadenie pripojené k WiFi sieti.

V prípade marketingových kampaní OC, podrobnosti o umiestnení spracovávaných údajov budú vždy podrobne popísané v Pravidlách kampane, ktoré budú zverejnené na webovej stránke OC.

 

Prístup tretích strán:

Aby sa zabezpečilo sledovanie cez kamerový systém a možnosť vydávať prístupové karty do priestorov a parkovísk, spolupracuje Prevádzkovateľ so spoločnosťami v rámci NEPI Rockcastle Group („Skupina“)  alebo spoločnosťami, ktoré sa špecializujú a majú oprávnenia na vykonávanie takýchto aktivít podľa zákona.

Osobné údaje spracovávané týmto spôsobom tiež môžu byť sprístupnené kompetentným úradom a inštitúciám, v súlade so zákonom, alebo spracované v rámci skupiny za účelom skupinového riadenia konsolidovaných aktivít, pre účely auditu alebo v iných situáciách, kedy to zákon prikazuje alebo umožňuje.

V prípade kampaní a podujatí organizovaných OC, ako i riešenia sťažností a/alebo žiadostí ohľadom strát a nálezov, pokiaľ sú podané v priestoroch OC, na infopulte, Prevádzkovateľ spravidla spolupracuje so špecializovanými tretími stranami.

 

Práva dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú spracovávať tu popísaným spôsobom:

a)            Právo prístupu - môžete požiadať o potvrdenie toho, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, môžete k nim žiadať prístup, ako i určité relevantné informácie. Na vašu žiadosť vám tiež vydáme kópiu spracúvaných osobných údajov. Prípadné ďalšie kópie budú spoplatnené podľa skutočných nákladov, ktoré nám vzniknú,

 

b)            Právo na opravu - nepresné osobné údaje môžete žiadať opraviť a tiež doplniť neúplné údaje, napr. poskytnutím dodatočných informácií.

 

c)            Právo na vymazanie údajov ("právo na zabudnutie") - v situáciách, ktoré výslovne určuje zákon, nás môžete požiadať o vymazanie údajov. Vymazanie osobných údajov teda môžete žiadať, ak:

-              údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané či inak spracúvané;

-              odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvanie prebehlo;

-              namietate proti spracúvaniu na základe práva namietať;

-              spracovávanie vašich osobných údajov je protizákonné;

-              údaje musia byť vymazané, aby sa vyhovelo zákonnej povinnosti, ktorú máme.

 

d)            Právo na obmedzenie spracovávania - v istých situáciách môžete na základe zákona žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to ak:

-              máte námietky voči presnosti vašich údajov, až dovtedy, kým sa neskontroluje presnosť daných údajov;

-              spracovávanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov;

-              potrebujete tieto údaje na to, aby ste preukázali, uplatnili alebo obhájili svoje práva na súde, pričom my už tieto údaje nepotrebujeme;

-              ste boli proti spracúvaniu osobných údajov počas obdobia, kým my skontrolujeme, či náš oprávnený záujem má prednosť pred záujmom vašich práv a slobôd.

v takýchto situáciách nebudú s výnimkou uchovávania údaje ďalej spracúvané.

 

e)            Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - kedykoľvek môžete vzniesť námietku, z dôvodov, ktoré sa týkajú vašej konkrétnej situácie, so spracúvaním (vrátane profilovania) na základe nášho oprávneného záujmu, alebo, ak sa to týka danej situácie, na základe toho, že vykonávame úlohu vo verejnom záujme, alebo takú, ktorá vyplýva z vykonávania povinností verejného úradu, a ktorou nás tento úrad poveril.

Marketingové materiály odosielané elektronicky môžu obsahovať stručné informácie o vašej možnosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú vaše osobné údaje naďalej používané na tieto účely.

Právo namietať proti aktivitám priameho marketingu je dostupné vtedy, keď je spracovávanie osobných údajov na účely priameho marketingu založené na (i) našom oprávnenom záujme, alebo (ii) na existujúcom zmluvnom vzťahu s nami a týka sa produktov, ktoré sú podobné tým, ktoré sú už predmetom zmluvy, a nie na už poskytnutom súhlase.

Účasťou na verejných podujatiach organizovaných OC beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje (podobizeň) môžu byť spracúvané vyhotovovaním obrazového, zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu. Ak si ako dotknutá osoba neželáte, aby boli Vaše osobné údaje spracované na tento účel, máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu záznamu svojej osoby. V takom prípade bude Vaša podobizeň anonymizovaná alebo vymazaná.

 

f)             Právo na prenosnosť údajov - svoje údaje môžete dostať v štruktúrovanom, čitateľnom formáte, a môžete žiadať, aby boli posunuté ďalej inému prevádzkovateľovi. Toto právo sa týka iba osobných údajov poskytnutých priamo vami a iba vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov realizované automaticky a je právne založené na výkone zmluvy alebo súhlase danej osoby,

 

g)            Právo na sťažnosť - môžete podať sťažnosť na to, ako spracúvame vaše osobné údaje. Sťažnosť bude podaná na Úrad na ochranu osobných údajov („Úrad") - viac na www.dataprotection.gov.sk,

 

h)            Právo odvolať súhlas - kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, kedy je spracovávanie založené na takomto súhlase. Odvolanie súhlasu sa vzťahuje len na budúcnosť, akékoľvek predchádzajúce spracúvanie pred odvolaním súhlasu zostáva platné.

 

i)             Dodatočné práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním pri dodávke služieb - ak vykonávame automatizované rozhodovanie týkajúce sa osobných údajoch a tieto rozhodnutia na vás majú významný dopad, môžete (a) si vyžiadať ľudský zásah v danej situácii, (b) vyjadriť svoj postoj k takémuto spracúvaniu, (c) získať vysvetlenie vykonaného rozhodnutia a (d) protestovať proti takémuto rozhodnutiu.

 

Tieto práva (okrem práva kontaktovať Úrad, ktoré môžete využiť za podmienok stanovených daným úradom - v tomto smere viď oficiálna webstránka www.dataprotection.gov.sk ) môžete využiť jednotlivo alebo spoločne odoslaním listu/správy nasledujúcim spôsobom:

 

-              poštou na adresu: NEPI Slovakia Management s.r.o., Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina;

-              emailom, na emailovú adresu: osobnyudaj@nepirockcastle.com .

 

Navyše bola stanovená Zodpovedná osoba ("ZO") na úrovni Skupiny, ktorú môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany osobných údajov a uplatňovania práv na ich ochranu. ZO môžete kontaktovať prostredníctvom písomnej správy s podpisom a dátumom na adresách uvedených nižšie:

-              NEPI Rockcastle, Data Protection Officer, Floreasca Business Park, building A, 5th floor, 169A Calea Floreasca, Bucuresti, Sector 1, cod 014459, Romania

-              e-mail: data.protection@nepirockcastle.com

 

Aktualizácia: 25.8.2023